Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου ( άρθρο 281, παρ. 3 Ν.3463/2006)

28-01-2010 Απόφαση 2010/44

44_2.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects