Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010 Απόφαση 2010/77

77_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects