Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06

22-03-2010 Απόφαση 2010/98

98_5.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects