Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 199 του K.Δ.Κ. έτους 2011

31-01-2011 Απόφαση 2011/28

28_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects