Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης μέχρι 5.869,41 € έτους 2011 (αρθρ. 15 Π.Δ. 171/87)

31-01-2011 Απόφαση 2011/32

32_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects