Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τιμής μονάδος για επικείμενα σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Μάνης και Ειρήνης-Διάνοιξη οδού Μάνης στο προβλεπόμενο πλάτος της

17-02-2011 Απόφαση 2011/8

08_2.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects