Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

13-02-2014

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος ΤΟΠΣΑ Αφαία που σκοπό έχουν την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αφαία στην οποία μετέχει ο Δήμος Χαϊδαρίου και ο Δήμος Περιστερίου έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής στήριξης των ανέργων με στόχο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση της απασχολισημότητάς τους.
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου στο ισόγειο ή για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στο 213-2047249.
Τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος, την αίτηση συμμετοχής (λήξη 28 Φεβρουαρίου 2014) και τις προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.afaia.gr

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
α) Οι Άνεργοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
β) Οι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος που περιγράφοντα στην ιστοσελίδα (http://www.afaia.gr/index.php/2012-09-25-09-24-02/targbenf) και
γ) Οι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (Εισόδημα 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

Στόχοι της δράσης:
• Η εργασιακή προετοιμασία των ανέργων
• Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να προωθηθεί στην απασχόληση ή/και στην επιχειρηματικότητα, εφαρμόζοντας την πολιτική του mainstreaming
• Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του εργασιακού αποκλεισμού των ανέργων
• Η ενίσχυση των ανέργων και η ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της αυτοβελτίωσης και τόνωση της αυτοπεποίθησης
• Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ανέργων για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συμμετοχή τους στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα
• Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ικανότητες και δεξιότητές τους
• Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα
• Η διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων, κλίσεων και των ενδιαφερόντων
• Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά εργασίας
• Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας
• Η ευαισθητοποίηση των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), για τη βελτίωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
• Η άρση των προκαταλήψεων και των εμποδίων
• Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών
• Η ανάπτυξη δικτύων ενίσχυσης της κοινωνική επιχειρηματικότητας
 

copyrights © 2019 Evolution Projects