Αποτελέσματα ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης

22-10-2018

κατάρτιση πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συνέχεια της ΣME2/2018 ανακοίνωσης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΩΒΝ3ΩΗ3-Σ7Α-ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΤΗΣ_ΣΜΕ2-2018_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΣΕ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects