Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας (λόγω άγονου διαγωνισμού)

21-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας, λόγω άγονου διαγωνισμού ως προς την Ομάδα_1: Υλικά Καθαριότητας της υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.74/2018 Μελέτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΓΙΑ_ΤΑ_ΥΛΙΚΑ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx

ΥΛΙΚΑ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_2018.pdf

ΜΕΛΕΤΗ_74_2018_MS_01_08_2018.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ.docx

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.docx

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΕΝΤΥΠΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

copyrights © 2020 Evolution Projects