Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «∆ιάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου»

20-12-2018

Α_Μελέτη_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.pdf

Β_ΣΑΥ_ΦΑΥ_Διάνοικη_Αρεοπόλεως.pdf

Γ_Διακήρυξη_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.pdf

Δ_Περιληπτική_Διακήρυξη_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.pdf

Ε_Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.pdf

Ζ_ΤΕΥΔ_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.doc

Η_ΤΕΥΔ_Διάνοιξη_Αρεοπόλεως.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects