ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

18-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΗ3-41Μ) με την οποία κηρύχτηκε άγονη η ΟΜΑΔΑ 1 – Υλικά Καθαριότητας, μετά από διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και σε συννέχεια της υπ’ αριθμ. 20334/16-10-2018 Διακήρυξης,  σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (ΟΜΑΔΑ-1 - Υλικά Καθαριότητας), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.049,33€ με Φ.Π.Α. 24%, καθώς για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ στην υποβλήθηκαν μόνο μη κατάλληλες προσφορές.

ΝΕΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΓΙΑ_ΤΑ_ΥΛΙΚΑ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.docx

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.docx

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΛΙΚΑ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_2018.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects