Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019

21-01-2019

Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019 σύμφωνα με το υπ. αρ. ΦΕΚ : 4481Β΄/29-12-2017 "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Mελών πιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ".

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΜΕΛΩΝ_ΜΗΜΕΔ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects