Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τεχνικού Ελέγχου μεταφορικών Μέσων ( Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου).

06-03-2019

11_4η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects