Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 7/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

05-03-2019

48_5η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects