Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για συμπληρωματική κατανομή πίστωσης Κ.Α.Π. 2018 (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων.

05-03-2019

49_5η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects