Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»

21-03-2019

 

                                                                                                                                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΥΣΙΜΑ_ΚΙΝΗΣΗΣ_2019.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΑΥΣΙΜΩΝ_2019.docx

ΦΥΛΛΟ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ.docx

copyrights © 2019 Evolution Projects