Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής παραβόλου για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος.

20-03-2019

16_6η_ορθή_επανάληψη.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects