Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυοWi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου (σχετικό το υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-3-2019 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης του Αναδόχου, Ημ/νία λήξης τρέχουσας Σύμβασης: 27-03-2019).

03-04-2019

69_7η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects