Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση ή μη της συμβατικής σχέσης του Δήμου μας με την Εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. ΕΠΕ για άλλο ένα (1) έτος.

03-04-2019

74_7η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects