Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές» Προσωρινή ανακήρυξη Αναδόχου (σχετ: 21/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής).

18-04-2019

30_10η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects