Τροποποίηση της αριθμ. 652/2009 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 164/2016 ΑΔΣ και καθορίζει την τιμή μονάδος για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και την Πολ. 1113 (φεκ. 2192/12-06-2018).

23-04-2019

103_10η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects