Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές»

02-05-2019

34_11η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects