Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, για το Έτος 2019

07-06-2019

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, για το Έτος 2019»

4_Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_Προμήθεια_γάλατος.docx

6_Φύλλο_Συμμόρφωσης_Προμήθεια_γάλατος.docx

5_Έντυπο_ΤΕΥΔ_Προμήθεια_γάλατος.doc

1_Περιλητπική_Διακήρυξη_Προμήθεια_γάλατος.pdf

3_Μελέτη_Λοιπές_Παροχές_σε_Είδος_(γάλα).pdf

2_Διακήρυξη_Προμήθεια_γάλατος.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects