Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ίδρυση 4 Βρεφικών Τμημάτων

18-06-2019

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ίδρυση 4 Βρεφικών Τμημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 45/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΚΑΙ Της Διακήρυξης για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ίδρυση 4 Βρεφικών Τμημάτων»

1_Περιληπτική_Διακήρυξη_Προμήθεια_εξοπλισμού_για_ίδρυση_4_βρεφικών_τμημάτων.docx

2_Διακήρυξη_Προμήθεια_εξοπλισμού_για_ίδρυση_4_βρεφικών_τμημάτων.pdf

3_Μελέτη_Προμήθεια_εξοπλισμού_για_ίδρυση_4_βρεφικών_τμημάτων.pdf

4_ΤΕΥΔ_Προμήθεια_εξοπλισμού_για_ίδρυση_4_βρεφικών_τμημάτων.docx

5_Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_Προμήθεια_εξοπλισμού_για_ίδρυση_4_βρεφικών_τμημάτων.docx

6_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΟΜΑΔΑ_3_ΕΠΟΠΤΙΚΟ_ΥΛΙΚΟ.docx

7_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ENTYΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_-_ΟΜΑΔΑ_3.docx

copyrights © 2020 Evolution Projects