Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

19-06-2019

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

4_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.doc

5_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.docx

6_ΜΕΛΕΤΗ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.pdf

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.pdf

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.pdf

3_ΤΕΥΔ_προμήθεια_Λιπαντικών_για_την_κίνηση_μεταφορικών_μέσων_έτους_2019.docx

copyrights © 2020 Evolution Projects