Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)_ Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου».

12-06-2019

54_15η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects