Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «EΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 10, Θεματικός Στόχος 09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0

12-06-2019

125_12η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects