Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)-Οριστική Ανακήρυξη Αναδόχου».

25-06-2019

58_16η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects