Λήψη απόφασης για τα Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει».

12-06-2019

116_12η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects