Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 88/2019 Μελέτης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, Της Διακήρυξης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Μικροεργαλείων για το έτος 2019

01-07-2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΟΜΑΔΑ_2_μικροεργαλεία_χειρός_και_κήπου.docx

Τροποποιημένο_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

copyrights © 2020 Evolution Projects