Έγκριση Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

02-07-2019

60_17η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects