Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 171/2018 Α.Ο.Ε. περί «συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών για το Έτος 2019, βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221.

02-07-2019

65_17η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects