Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίαΈγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019ς προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

71_18η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects