Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

12-09-2019

α_Τεχνική_Περιγραφή_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

β_Προμέτρηση_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

γ_Προϋπολογισμός_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

δ_Τιμολόγιο_Δημοπράτησης_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

ε_Τιμές_Εφαρμογής_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

ζ_Αντιστοίχηση_Άρθρων_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

η_Συγγραφή_Υποχρεώσεων_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

λ_Περίληψη_Διακήρυξης_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

μ_ΤΕΥΔ_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.doc

ν_ΤΕΥΔ_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

ξ_Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

ι_ΦΑΥ_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

κ_Διακήρυξη_Επισκευή_Σχολικών_Κτιρίων_και_Αύλειων_Χώρων.pdf

θ_ΣΑΥ_Επισκευή_σχολικών_κτηρίων_και_αύλειων_χώρων.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects