Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

27-08-2019

88_24η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects