Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Δημοσίων Διαγωνισμών –Προμηθειών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

27-08-2019

168_16η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects