Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

06-09-2019

         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Χαϊδάρι 04-09-2019

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.:19838

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  Δ/ΝΣΗ: Ανθρώπινου Δυναμικού  

  & Διοικητικών υπηρεσιών                                     

  ΤΜΗΜΑ: Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010», δηλαδή στην περίπτωση του Δήμου Χαϊδαρίου, συνολικά πέντε (5).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/2011).
  4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/2019).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β΄/26-2-2019) και ισχύει.
  6. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.

Γνωστοποιεί την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:

-   Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες σε θέματα τοπικής οι- κονομικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων πόρων χρηματοδότησης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

-  Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την ανάδειξη και προβολή πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου, για την ενημέρωση των πολιτών και την εξωστρέφεια του Δήμου και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

- Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την διασύνδεση του Δήμου με την Κοινωνία των Πολιτών και την ενίσχυση του εθελοντισμού δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

- Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, υλοποίησης της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της πόλης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

 Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων,

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση,

β)  Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

γ) Βιογραφικό σημείωμα,

δ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού,

στ) Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

 

- Μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου κλάδου ΔΕ, που θα  είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την γραμματειακή υποστήριξη του Δημάρχου και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης,

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση,

β) Αντίγραφο απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της     αλλοδαπής,

γ) Βιογραφικό σημείωμα, που τεκμηριώνει την επαρκή γνώση και σημαντική εμπειρία στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ή δράσεις, καθώς και προϋπηρεσία σε θέση υπαλλήλου γραφείου – γραμματειακής υποστήριξης.

δ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού,

στ) Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Α) Η πλήρωση των θέσεων, θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με Aπόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα,   που κατά την κρίση του, είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις.

Β) Η εργασιακή σχέση των ειδικών συμβούλων - συνεργατών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και  μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχουν προσληφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλ. 2132047305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

 

587ΩΗ3-Η1Ζ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

copyrights © 2020 Evolution Projects