Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός (1) έτους (έως 31-08-2019)

06-09-2019

6Γ27ΩΗ3-ΥΛΥ_ΟΡΙΣΜΟΣ_ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects