Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π, οικονομικού Έτους 2020.

22-12-2019

139_42η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects