Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 1/2019 & 248/2016 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 240/2018.

22-12-2019

282_23η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects