Καθορισμός Τιμής Μονάδας για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83.

22-12-2019

287_23η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects