Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2020 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006).

22-12-2019

289_23η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects