Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση Μεταφορικών Μέσων Έτους 2019».

31-12-2019

150_44η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects