Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών Έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

24-12-2019

143_43η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects