Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

05-11-2019

Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

05-11-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.16108/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.23969/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.24560/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

Έγκριση της με αριθμ. 49/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ., με θέμα: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 37/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. με θέμα: Εξέταση αιτήματος «διευθέτησης ομβρίων» επί της οδού Κέκροπος 39,

31-10-2019

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

31-10-2019

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Χαϊδαρίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023

31-10-2019

Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

31-10-2019

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. (σχετ.: 85/2019 Απ. Ο.Ε.).

31-10-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects