Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Απόφασης Δημάρχου –Έκτακτη απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης

30-03-2020

Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου».

30-03-2020

Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου covid-19.

23-03-2020

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες παροχής ειδών ατομικής υγιεινής (Υλικά Φαρμακείου).

23-03-2020

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2020

19-03-2020

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2020

19-03-2020

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2020.

19-03-2020

Έγκριση παράτασης ή μη μίσθωσης ακινήτου της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας του Νικόλαου Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμός 62.

19-03-2020

Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ στις ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ».

19-03-2020

Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ στις ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ».

19-03-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects