Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.» περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών.

03-04-2019

Αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π. Δ. 2019) και της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε. Δ.Χ)

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυοWi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου (σχετικό το υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-3-2019 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης του Αναδόχου, Ημ/νία λήξης τρέχουσας Σύμβασης: 27-03-2019).

03-04-2019

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

03-04-2019

Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση ή μη της συμβατικής σχέσης του Δήμου μας με την Εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. ΕΠΕ για άλλο ένα (1) έτος.

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects