Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου : «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου»

12-06-2019

Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου : «Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως».

12-06-2019

Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου : «Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας»

12-06-2019

Έγκριση εκμίσθωσης ή μη του κυλικείου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτή την 23-10-2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.5 της μισθωτικής σύμβασης

12-06-2019

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «EΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 10, Θεματικός Στόχος 09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0

12-06-2019

Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις σχολικών χώρων στην ΚΕΔΧ για το CAMP 2019 (σχετ: 6 /2019 Απ. Δ.Ε.Π)

12-06-2019

Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις σχολικών χώρων στην ΚΕΔΧ για το CAMP 2019 (σχετ: 6 /2019 Απ. Δ.Ε.Π)

12-06-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικον. Έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 27/2019 απ. ΚΕΔΧ).

12-06-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.

12-06-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

12-06-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects