Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

22-01-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

22-01-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

22-01-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

22-01-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

22-01-2020

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ40 για την απαγόρευση της στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δωδεκανήσου και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης στη διασταύρωσή της με την οδό Πλαστήρα.

22-01-2020

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ40 για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

22-01-2020

Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση Μεταφορικών Μέσων Έτους 2019».

31-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης Δικαστικής Επιμελήτριας

31-12-2019

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η)).

31-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects