Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας της Γαλάνη Μαρίας-Ελευθερίας»

23-04-2019

Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμβασης, πριν την λήξη της, που αφορά το έργο: ''Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου''_ Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για αποπληρωμή του έργου»

23-04-2019

Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές» Προσωρινή ανακήρυξη Αναδόχου (σχετ: 21/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής).

18-04-2019

Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

18-04-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (ΔΕΔΔΗΕ).

18-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ

18-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449.

08-04-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019.

08-04-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

08-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Μεταφορά πιστώσεων από Έργα στο Αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4483/2017

08-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects