Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, για το Έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης προμηθειών, για το Έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2019

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ– ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΙΤΗ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020».

31-12-2019

Κατάρτιση όρων- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, εκ νέου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 10, Θεματικός Στόχος 09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)».

31-12-2019

Έγκριση των με αριθμ. 51 & 56/2019 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31-12-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

31-12-2019

Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019

31-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects