Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών - Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας, για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα (ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικού συσσιτίου)».

23-04-2019

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ & Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ΕΠΑ.Σ & Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

23-04-2019

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας

23-04-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Β΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους

23-04-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.

23-04-2019

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 64/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σκέλος του ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)-

23-04-2019

Τροποποίηση της αριθμ. 652/2009 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 164/2016 ΑΔΣ και καθορίζει την τιμή μονάδος για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και την Πολ. 1113 (φεκ. 2192/12-06-2018).

23-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβουλίου σχετικά με στάση οχημάτων στην οδό Πελοποννήσου και Πάρνηθος

23-04-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, στην οδό Οδυσσέως αρ. 83, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της πρότασης –μελέτης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Αναδιαμόρφωση εισόδου-εξόδου Περιοχής Σκαραμαγκά και των προτεινόμενων εσωτερικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σκαραμαγκά»

23-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects