Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

02-08-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Έτους 2018 του Δήμου Χαϊδαρίου

24-07-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

19-07-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects